Duikteam Best

Aannamebeleid instructeurs

Aannamebeleid instructeurs

Duikteam Best hanteert regels voor vrijwilligers en/of instructeurs en om de zwem-, c.q. duikomgeving veilig te maken voor iedereen. De vereniging confirmeert zich aan de zoals de gedragsregels die de NOB heeft opgesteld.

Onderstaande tekst is ook te downloaden via deze link.

Aannamebeleid

Het aannamebeleid voor vrijwilligers en instructeurs bestaat uit verschillende onderdelen, waardoor de vereniging een beeld krijgt van de vrijwilliger c.q. instructeur. Dit om in de eerste plaats om voor de sporters een veilige sportomgeving te creëren.
Het uitvoerend orgaan voor het aannamebeleid is de aannamecommissie, bestaande uit bestuurs- en IP afgevaardigden. Het aannamebeleid bestaat uit de volgende stappen.

  1. kennismakingsgesprek met
  2. referentiecheck
  3. aanvragen VOG
  4. aanmelden NOB
  5. introductie gedragsregels

Vertrouwenspersoon

Naast het aannamebeleid heeft de vereniging een vertrouwenspersoon voor mannelijke zowel als voor vrouwelijke leden. De vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt binnen Duikteam Best voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier met iemand over wil praten. De vertrouwenscontactpersoon is voor iedereen binnen de vereniging: sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc. Daarnaast wordt van de vertrouwenscontactpersoon verwacht dat hij/zij bijdraagt aan het in het nemen van preventieve maatregelen.

Gedragsregels volgens NOB (Nederlandse Onderwatersportbond)

Leden van Duikteam Best = leden van NOB

1. Leden van Duikteam Best respecteren hun mede-sporter en diens persoonlijke levenssfeer en houden rekening met diens levensbeschouwelijke en culturele identiteit.

2. Leden van Duikteam Best discrimineren niemand vanwege leeftijd, geslacht, huidskleur, ras, seksuele geaardheid, beroep, mentale toestand of handicap, religie of politieke overtuiging.

3. Leden van Duikteam Best onthouden zich van uitlatingen en gedragingen met een discriminerend of anderszins beledigend karakter, alsmede van uitlatingen en gedragingen waarvan zij kunnen of behoren te weten dat deze voor een derde schadelijk zijn.

Seksuele intimidatie

4. Leden van Duikteam Best onderling dienen de grenzen van elkaar te respecteren en seksuele intimidatie te voorkomen. Deze gedragsregels geven daarbij richtlijnen aan, de grenzen van het handelen en de toetssteen voor het gedrag in concrete situaties.

5. Indien een lid gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met de regels, zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

Als hij grensoverschrijdend gedrag signaleert, moet hij maatregelen nemen. Hij moet:

a. de desbetreffende persoon op zijn gedrag aanspreken;

b. het bestuur van de vereniging inlichten;

c. Het bestuur dient dan een officiële klacht in te dienen via vertrouwenscontactpersoon@onderwatersport.org;

d. aangifte doen bij de politie (in overleg met het slachtoffer!) indien een strafbaar feit is gepleegd volgens het wetboek van strafrecht.

(Duik)opleidingssituaties en begeleidingssituaties

6. Instruerend kader van de NOB streeft ernaar zijn functie zo goed mogelijk uit te oefenen en neemt daarbij de opvattingen en standpunten van het instruerend kader zoals vastgelegd in de NOB-visie op leren en opleiden als referentiekader.

7. NOB-kader neemt de grenzen van zijn professionele deskundigheid in acht. Is gehouden andere deskundigen in te schakelen wanneer aard en omvang van problemen zijn deskundigheid overstijgen.

8. NOB-kader is verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van zijn professionaliteit.

9. NOB-kader is zich voortdurend bewust van zijn voorbeeldfunctie in optreden, taalgebruik en nauwgezetheid.

10. NOB-kader spoort de sporter aan zich overeenkomstig de regels van de NOB te gedragen en op respectvolle wijze om te gaan met andere sporters, mededuikers en het onderwatermilieu.
E11 Gedragscode NOB – 3 – Versie: 13nov2010 Nederlandse Onderwatersport Bond

11. NOB-kader gaat professioneel om met het overwicht dat voortvloeit uit zijn positie ten opzichte van de sporter.

12. NOB-kader toont betrokkenheid met de sporter en bewaart daarbij professionele distantie.

13. Instruerend kader van de NOB verstrekt eerlijke en ter zake doende informatie over leerprestaties en (bewegings)gedragingen aan sporters, ouders of verzorgers, leiding duikschool/verenigingsbestuur en collega’s.

14. NOB-kader behandelt vertrouwelijke informatie over sporters als zodanig. Handelt in probleemsituaties volgens de op de duikvereniging / -school geldende procedures.

15. NOB-kader draagt zorg voor een aangename, werkbare, open en vertrouwensvolle sfeer tijdens lessen/trainingen, wedstrijden en besprekingen en laat na wat daarmee in strijd kan zijn.

Seksuele intimidatie in relatie tot duikopleidings- c.q. begeleidingssituaties

16. NOB-kader moet zorgen voor een omgeving en sfeer waarbinnen een sporter zich veilig voelt (te bewegen).

17. NOB-kader onthoudt zich ervan een sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast en verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijke doel.

18. NOB-kader onthoudt zich van elke vorm van seksueel (macht)misbruik of seksuele intimidatie tegenover een sporter.

19. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen NOB-kader en een jeugdige sporter tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

20. NOB-kader mag een sporter niet op zodanige wijze aanraken dat de sporter deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het bewust of onbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

21. NOB-kader zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met een sporter en de ruimten waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleed- of hotelkamer.

22. NOB-kader heeft de plicht een sporter te beschermen tegen schade en (macht)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

23. NOB-kader zal een sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt NOB-kader geen financiële beloning of geschenken van een sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staat.

24. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.